Klientinnlogging

Brukernavn
Passord
Husk meg
Hjelp Klikk her for demo

Nyheter

Rettssak etter barneloven (barnefordeling): Hva skjer under hovedforhandlingen?

Skrevet av: Advokat Christian Wulff Hansen
Dato: 01/11/2010
Beskrivelse: Du er ferdig med meklingen på familievernkontoret, du og advokaten din kom ingen vei med brevskriving til motparten, og nå venter hovedforhandligen. Hva kan du forvente?

Reiseutgifter mellom foreldre (barnefordeling)

Skrevet av: Advokat Christian Wulff Hansen
Dato: 01/08/2010
Beskrivelse: Reisekostnadene ved samvær skal delast mellom foreldra etter storleiken på inntektene deira der foreldra ikkje blir samde om noko anna. Kostnadene som skal delast, er kostnader til barnet si reise, foreldra sine nødvendige kostnader til reise i samband med å hente eller bringe barnet til samværet og samværsforelderen sine kostnader til eiga reise når samværet skjer der barnet bur.

NOU 2008: 9 Med barnet i fokus - en gjennomgang av barnelovens regler

Skrevet av: Advokat Christian Wulff Hansen
Dato: 01/03/2010
Beskrivelse: Barnerett er et rettsområde som er under stadig utvikling. Vi vet stadig mer om hva som er best for barn og hva som da er utviklingsstøttende eller som bidrar til en skjev utvikling. Fra en tidlig morspresumpsjon hvor tanken var at mor som utgangspunkt var det beste omsorgsalternativet, til dagens lovgivning hvor barnets beste skal vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle og hvor far ofte regnes som det beste alternativet.

Foreldreansvar og religiøs tilhørlighet

Skrevet av: Advokat Christian Wulff Hansen
Dato: 01/03/2010
Beskrivelse: Foreldre som har del i foreldreansvaret og som ikke er medlem av statskirken står fritt til å bestemme om deres barn skal være medlem av statskirken eller ikke. Dersom begge foreldrene er medlem av statskirken kan ikke foreldrene bestemme at barnet ikke skal være medlem. Etter Grunnloven § 2 skal foreldre oppdra barna sine i den evangelisk-lutherske religion dersom de selv bekjenner seg til den.